SayokoArt

10 tekstów – auto­rem jest SayokoArt.

Naj­wiecej cza­su pos­wieca­my na zdo­bycie pieniadza...

ironia...

Te­go co naj­wazniej­sze w zy­ciu.. nie moz­na kupic... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2013, 01:14

Wys­tar­czy je­den dzien.. ze­by to co bu­dowa­lis­my ca­le zy­cie leg­lo w gruzach.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2012, 23:59

Pisząc ma­my możli­wość uzewnętrznienia się bez obaw wyśmiania.. tak trud­no od­ryć własną duszę i uzys­kać akceptacje..


I nag­le na swo­jej drodze spot­ka­my właściwą osobę...

której możemy po­kazać włas­ny sposób pos­trze­gania świata, widząc ma­lujące się na jej twarzy zauroczenie.. 

myśl • 23 listopada 2011, 02:21

Miłość to dziw­ne uczucie..
Sprawia,
że ludzie pot­ra­fią wy­lać morze łez za kimś
kto to­nie we włas­nym egoizmie


Nie py­taj jak to jest.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2011, 11:25

Wstrząśnij niebem.. a po­ruszysz ziemię...

Nie mu­sisz mieć skrzy­deł by wzbić się wysoko,
póki żyje­my, wszys­tko jest możliwe.

może..
tak miało być..
ale zos­tało jeszcze to..
jak będzie..

rok .. 365 dni.. 8760 godzin 525600 mi­nut...31536000 se­kund.. spo­ro.. Asia.. ile z tych godzin sta­rałaś się wal­czyć, a ile ra­zy się pod­dałaś.. bo mi­mo te­go co To­bie się wy­daje.. ja da­lej wal­cze.. ale ra­zem jest łat­wiej wszys­tko pokonać... 

myśl • 20 września 2011, 22:32

Przeszkadzałem

będąc przy To­bie, gdy się pot­knęłaś, łąpiąc cię w os­tatniej chwi­li,

Ale..

Te­raz mnie nie ma..

a Ty na­dal się potykasz,

ale nie ma już ni­kogo, kto próbo­wałby Ciebie złapać.. 

myśl • 11 września 2011, 10:51

Mówiąc o nas, mówiłem "MY"
cza­sem się zapominam..
Teraz
jes­tem Ja, jes­teś Ty... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 września 2011, 14:46

Każde­mu z nas zdarzy się ta­ki dzień, który nas prze­rośnie.. jak z pa­rodii fil­mu, a jed­nak real­ny. Przychodzą wte­dy różne myśli, załama­nie, chęć po­pełnienia sa­mobójstwa, kto wie co jeszcze.. pisze o takich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 lipca 2011, 19:58

Jeśli czu­jecie że coś w Was umiera,
wyrzuc­cie to i zróbcie miej­sce na nowe... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2011, 20:32

Przy­mykając oczy nie liczmy na to,
że po ich ot­worze­niu zmieni­my otaczającą nas rzeczy­wis­tość..

Ale z każdym uderze­niem ser­ca, szyb­szym, sil­niej­szym - poczuj,
- że to nad­szedł ten czas..

Dla A.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 marca 2011, 20:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SayokoArt

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność